DO GÓRY
Wróć

Relacje inwestorskie

 • STRUKTURA AKCJONARIATU

  Black Forest SICAV – SIF société anonyme z siedzibą w Luksemburgu posiada 92 450 000 akcji Megastore.pl S.A. (100% w kapitale zakładowym spółki), które uprawniają do 92 450 000 głosów na WZA spółki (100%).

 • WŁADZE SPÓŁKI
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megastore.pl S.A.
  • Zarząd spółki Megastore.pl S.A.

   Dariusz Cholewa – Prezes Zarządu
   Michał Bartusiak – Wiceprezes Zarządu
   Mariusz Waniołka – Wiceprezes Zarządu

  • Rada Nadzorcza spółki Megastore.pl S.A.

   Robert Oskard – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Jarosław Grodzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej

 • DOKUMENTY KORPORACYJNE

  Statut spółki Megastore.pl S.A.

 • OGŁOSZENIA
  • 11.02.2020|Odwołanie Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu

   Zarząd Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że w dniu 11 lutego 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała nr 1 w sprawie odwołania z dniem 11 lutego 2020 roku Pana Michała Tomasza Romańskiego z Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 11 lutego 2020 roku powołała z dniem 11 lutego 2020 roku do składu Zarządu Spółki Pana Mariusza Aleksandra Waniołkę powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  • 11.03.2020|Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

   Zarząd Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że w dniu 05 marca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęta została uchwała nr 1 w sprawie dalszego istnienia Spółki.
   Podjęcie ww. uchwały nastąpiło na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Spółka będzie nadal istnieć i prowadzić działalność.

   Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały:
   1) uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w artykule 5 ust. 2 Statutu Spółki dodane zostały pkt 58), 59) i 60) w następującym brzmieniu:

   „58) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
   59) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
   60) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.”;

   2) uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

   Uchwały nr 1, 2 i 3 weszły w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wywoła skutki prawne z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.